روانشناسی چهره ها در چشمان

در کل داشتن چشمهای درخشان و پر حرکت دلیل وجود هوش است.

چشمان درشت و زیبا:

نشان دهنده صفا ،صمیمیت ، هنرمند و عاطفی ،منصف و غیرتمند ، تمایل به اغراقگویی، دارای ذهنی روشن و متعالی ،در دوستی خونگرم ،مدیران موفقی هستند.

چشمان بهم نزدیک و کم فاصله:

حسودی و کوتاه نظری ،احساساتی ،زنان اینگروه درونگرا و پنهان کار ،حیله گر و حسابگر ،موفق در امور تجاری و سیاسی

چشمان نیمه باز:

حیله گری و دلالی ،غیر قابل اعتماد

چشمان خمار :

احساسی و در رویا بودن

چشمان با فاصله زیاد و دور از هم :

سادگی ،درستی،فکر باز،توقعات زیاد از زندگی، بسیار زود باور،تمایل شدید به رمان و داستان ،برونگرا،مردمی،وفادار

چشمان لنگه به لنگه :

چشمانی که یکی از دیگری بزرگتر است هردم مزاج و هر دم خیال ،قدرت فکری زیاد ندارند و قاطعیت ندارند.

چشمان برجسته وبیرون زده : صفات منفی مثل تنبلی ،پرسر و صدا،پر حرف و ظاهر بین،

چشمان گود رفته و تو رفته :

موذی ،اگر با فاصله هم نباشد دورو و متظاهر

پلکهای برجسته :

هوش ،استعداد و دقیق ،گاها لاابالی و مستعد در صنایع

چشمان خندان و متبسم :

شوخ ،قلب پاک ،استعداد در صنایع ،اگر زن باشد مادری با عاطفه و مهربان .

مردمک در وسط چشم وسفیدی پیدا :

اختلال و پیچ و خم های فکری ،بی باک بودن

چشمهای بادامی:

خودخواه و متکبر،مغرور،اگر ابروها از چشمها فاصله داشته باشد خوبی و ارامش روح .

چشمهایی که انتهایش پایین یا بالاست :

ساعی ،تیز هوش،و بعضا موذی و حیله گر .

چشمان ریز مثل کبوتر :

طبع ملایم ،ذلالت بر راز پوشی زیاد و سکوت،محتاط و محافظه کار ،صادق و راستگو،مشکل پسند،کم صبر،ناشکیبا ،مردان اینگروه مدیران و فرمانداران و مشاوران قوی هستند و رزنان اینگروه رفادار و پایور بود . خودخوری و استعداد هوشی زیاد.

چشمان سه گوش :

اکثرا با دیگران مشکل دارند بالاخص با نامزد خود ،بی حوصله در بحث و جدل ،وسواسی،ایراد گیر ،اهل نق زدن ،سازگاری با محیط و حرفه های مختلف دارند . بهترین فضای کار برای این گروه فضای سیاسی است .

چشم روباهی :

هوش و فراست بالا ،توانمندی کافی در مدیریت ،ارتباطات ،قدرت فکری زیاد در فریبکاری ،از قلبی رئوف و مهربان و مردمی برخوردار است ،از قدرت بیان بالایی برخوردار است اما اغلب ترجیح می دهد سکوت کند.

/ 0 نظر / 5 بازدید