ضرب المثل های ایرانی بخش (د)

. دادن به دیوانگی، گرفتن به عاقلی!
2. دارندگی است و برازندگی!

3. داری طرب کن، نداری طلب کن!

4. داشتم داشتم حساب نیست، دارم دارم حساب است!

5. دانا داند و پرسد، نادان نداند و نپرسد!

6. دانا گوشت می خورد، نادان چغندر!

7. دانایی ، توانایی است

8. دانستن را کار بستن باید.

9. دانه ی فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه هر دو جانسوزند اما این کجا و آن کجا!

10. دختر تنبل، مادر کدبانو را دوست دارد!

11. دختر می خواهی مادرش را ببین، کرباس می خواهی پهناش را ببین!

12. دختری که مادرش تعریف کنه برای داییش خوب است!

13. در بیابان گرسنه را شلغم پخته به ز نقره خام!

14. در بیابان لنگه کفش، نعمت خداست!

15. در پس هر گریه آخر خنده ایست!

16. در جنگ، حلوا تقسیم نمی کنند!

17. در جوانی مستی، در پیری سستی، پس کی خداپرستی ؟!

18. در جهان هر کس که دارد نان مفت می تواند حرفهای خوب گفت!

19. در جهنم عقربی هست که از دستش به مار غاشیه پناه می برند!

20. در ِ جیبش را تار عنکبوت گرفته است!

21. در چهل سالگی طنبور می آموزد، در گور استاد خواهد شد!

22. طنبور: یکی از آلات زهی و آن سازی بود که کاسه و سطح آن هموار بود.

23. در حوضی که ماهی نیست، قورباغه سپهسالار است!

24. در خانه ات را ببند همسایه ات را دزد نکن!

25. در خانه اگر کس است یک حرف بس است!

26. در خانه مور، شبنمی طوفانست!

27. در خانه هر چه، مهمان هر که!

28. درخت اگر متحرک شدی ز جای بجای نه جور اره کشیدی و نه جفای تبر!

29. درخت پربار، سنگ می خورد!

30. درخت کاهلی، بارش گرسنگی است!

31. درخت کج جز به آتش راست نمی شه!

32. درخت گردکان به این بلندی درخت خربزه الله اکبر!

33. درخت گردکان: درخت گردو

34. درخت هر چه بارش بیشتر شود، سرش پایین تر می آید!

35. درد خودم کم بود، این هم غرغر همسایه!

36. درد، کوه کوه میاد، مومو می ره!

37. در دروازه را می شه بست، اما در دهن مردم را نمی شه بست!

38. در دنیا همیشه به یک پاشنه نمی چرخد!

39. در دنیا یک خوبی می ماند و یک بدی!

40. در دیزی بازه، حیای گربه کجا رفته!

/ 0 نظر / 7 بازدید