اس ام اس های کوتاه ولی سازنده

میهمانی های فراوان از ارزش آدمی می کاهد ، مگر دیدار پدر و مادر


خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی


همیشه بین خود و همسرت بازه ای را نگاهدار تا به خواری گرفتار نشوی


خوارترین کارفرما کسی است که با ندادن و یا کم کردن دستمزد زیر دست فرمانروایی می کند


بخشیدن تخت و اورنگ به خویشاوندان ، از زبونی است


بهترین آموزگار استاد ، شاگرد اوست


اگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن


هرگز به کودکانتان نگویید پیشه آینده اش چه باشد همواره به او ادب و ستایش به دیگران را آموزش دهید چون با داشتن این ویژگیها همیشه او نگار مردم و شما در نیکبختی خواهید بود و اگر اینگونه نباشد هیچ پیشه ای نمی تواند به او و شما بزرگواری بخشد


هیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، همین بس که به خود بگویم این بار کار نا تمام را پایان می دهم


میان گام نخست و آرمان بازه ای نیست ، آنچه داریم اندازه نبروی کنونی ماست

/ 0 نظر / 5 بازدید